ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN INTERNATIONAL GIFT STORE Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door International Gift Store aan derden gedaan, op alle door International Gift Store in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door International Gift Store met derden aangegaan. b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd. c. De koper of opdrachtgever doet hiermede afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 1302 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, als bijvoorbeeld genoemd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek; Boek 6 (6,5,3,11) artikel 258 v. voor zover dit niet strijdig met eventueel dwingend recht. d. Indien de koper of opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor International Gift Store niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden. e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door International Gift Store ter eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper of opdrachtgever, geven laats genoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen. Artikel 2: AANBIEDINGEN a. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door International Gift Store gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens. b. De door International Gift Store in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. International Gift Store is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Artikel 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met International Gift Store, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin. b. Alle met International Gift Store gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door International Gift Store, dan wel doordat International Gift Store met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten vinden International Gift Store eerst, nadat en voor zover deze door International Gift Store zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met International Gift Store gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, mits koper/opdrachtgever binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging (en) en /of aanvulling (en) heft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat International Gift Store met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens International Gift Store overeenkomsten sluiten. c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft International Gift Store te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat International Gift Store hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zicht op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens International Gift Store zou kunnen doen ontstaan. Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID a. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de koper of opdrachtgever, ook in geval van schuld of nalatigheid van of namens International Gift Store, haar personeel of andere hulppersonen die voor of in opdracht van International Gift Store werken. International Gift Store aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van haar zelf, haar personeel of andere onder haar verantwoordelijkheid vallende personen. b. Alle schaden of nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht, door wie dan ook (inclusief het personeel van International Gift Store en andere hulppersonen) aan wie of wat dan ook toegebracht, komen te laste van koper of opdrachtgever, die International Gift Store waar nodig volledig heeft te vrijwaren voor aansprakelijkheid van derden. c. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid van International Gift Store en de daarmee corresponderende vrijwaringsverplichtingen van de koper of opdrachtgever zijn algemeen en gelden ook ten gunste van haar personeel en de hulppersonen die onder de directie van International Gift Store bij de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn, alsmede voor onze eventuele adviseurs en dergelijke. d. Indien International Gift Store wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van € 12,000,–. e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever jegens International Gift Store niet op. f. De International Gift Store is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, materialen of informatiedragers, die door de koper zijn verstrekt alsmede niet voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het dienovereenkomstig de door de koper/opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde. De kosten van het schoonmaken en het reinigen van producten zulks ten gevolge van een foutieve opgave door de kopen/opdrachtgever komen geheel ten laste van de koper/opdrachtgever. De International Gift Store is niet verantwoordelijk voor fouten door of namens de koper/opdrachtgever niet verbeterd in de voor akkoord getekende werktekening of drukproeven. De koper/opdrachtgever zal International Gift Store vrijwaren in en buiten recht voor het uitvoeren van opdrachten, welke beschermd zijn door auteursrechten of enig ander industrieel eigendomsrecht. Artikel 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING a. De in aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor International Gift Store niet bindend. b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper of opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichten welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst uit enige andere, als dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien. c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van International Gift Store, zal International Gift Store in nader overleg treden met koper of opdrachtgever. d. Levering geschiedt af het bedrijf van International Gift Store of een andere door International Gift Store te bepalen plaats. e. Wanneer door International Gift Store, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper of opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper of opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn vermeerderd met de kosten en rente, van koper of opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan International Gift Store. f. Indien de koper of opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichten, is International Gift Store gerechtigd, na de koper of opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld- zonder rechterlijke tussenkomst-de uitvoering op te schorten, zonder dat International Gift Store tot enige schadevergoeding is gehouden. Artikel 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO a. De keuze van het transportmiddel is aan International Gift Store. b. Het transport van de bij International Gift Store bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper of opdrachtgever. c. Alle bij International Gift Store bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de koper of opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden. d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper of opdrachtgever. e. Bij aankomst der goederen dient de koper of opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens International Gift Store, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen. Artikel 7: PRIJZEN EN KOSTEN a. Voor iedere opdracht stelt International Gift Store afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door International Gift Store te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is International Gift Store gerechtigd de aangeboden (verkoop) prijs dienovereenkomstig te wijzigen. b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc. c. International Gift Store is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen. d. International Gift Store behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen. Artikel 8: BETALINGSCONDITIES a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door International Gift Store toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. b. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 21 dagen na factuurdatum wordt betaald. c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van International Gift Store of op een door International Gift Store aan te wijzen IBAN bankrekening. d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen International Gift Store en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan. Artikel 9: RECLAMES a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij International Gift Store te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper of opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen. b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6 titel 5 afdeling 3 artikel 233 sub a. (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienden eveneens binnen 14 dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden, schriftelijk een aangetekend bij International Gift Store te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames meer betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven. c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper of opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer International Gift Store van oordeel is dat een klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper of opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper of opdrachtgever om aan International Gift Store het verkeerd of ondeugdelijk gevederde franco te retourneren; een en ander ter keuze van International Gift Store. d. International Gift Store is slecht verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper of opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames an al zijn bestaande verplichtingen jegens International Gift Store, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan. e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door International Gift Store worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico. f. Het is International Gift Store toegestaan 10% meer of minder te leveren dan in de orderbevestiging toegestane hoeveelheid, zonder dat hieruit verplichtingen voor de International Gift Store ontstaan. Voor orders en partijorders tot 1,000 Kg bedraagt de tolerantie 20%. International Gift Store Zal in alle gevallen echter de uiteindelijk geleverde hoeveelheden in rekening brengen aan de koper/opdrachtgever. Gedeeltelijke leveringen kunnen door International Gift Store Worden gefactureerd. g. Geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteit en verder uitvoering van producten, alsmede een uitval van 3% kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Voor kunststoffen en/of verpakkingen is een breedtetolerantie van ongeveer 10 millimeter toegestaan, bij breedtes boven 400 millimeter een breedtetolerantie van ongeveer 20 millimeter, een lengtetolerantie van ongeveer 25 millimeter, een hoogtetolerantie van ongeveer 20 millimeter en een wanddikte van 10 % toegestaan. Artikel 10: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET- BETALING a. Indien de betaling van de door International Gift Store toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft International Gift Store, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper of opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan International Gift Store verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 75,–. Artikel 11: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM a. Zolang een koper of opdrachtgever aan International Gift Store geen volledige betaling -van de door International Gift Store aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitvoerende werkzaamheden- heeft verricht, blijver deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van International Gift Store. b. Indien een koper of opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is International Gift Store zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd her recht van International Gift Store zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door International Gift Store geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc. c. International Gift Store behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens International Gift Store heeft voldaan. d. In aanvulling op het bovengenoemde geld verlengd eigendomsvoorbehoud overal waar Duits recht van toepassing is. Dit in overeenstemming met gangbaar Duits recht o.a. § 950 BGB en verder. Artikel 12: OVERMACHT a. Overmacht ontslaat International Gift Store van haar verplichtingen jegens de koper of opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf International Gift Store, zoals: ernstige storingen in haar productieproces; oorlog; ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting- verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc. International Gift Store is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc. b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is International Gift Store gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor te hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van International Gift Store. Artikel 13: ONTWERPBESCHERMING a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. Wenst International Gift Store de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en of ideeën van International Gift Store is ten strengste verboden, tenzij International Gift Store hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door International Gift Store ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan. b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 13a. Gestelde houdt, maakt International Gift Store zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van € 12,000,– (zegge; twaalfduizend Euro) per dag of een gedeelte daarvan, totdat die overtreding voortduurt. Artikel 14: ZICHTZENDINGEN a. Uitsluitend indien International Gift Store dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens International Gift Store afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/ of voor andere door International Gift Store aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Artikel 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met International Gift Store te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Alkmaar, dan wel aan het oordeel van een ander bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van International Gift Store. c. Indien enig artikel of sub artikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen. Algemene voorwaarden pdf icoon