AVG Privacy beleid
(AVG) PRIVCACYBELEID van International Gift Store
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die International Gift Store verwerkt
van haar klanten.

1. Toestemming:
Indien u persoonsgegevens aan International Gift Store verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming
om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen.

2. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
International Gift Store, Amethyst 33, 1625 RV Hoorn, tel.nr 0612396408, KvK nr. 59690720, e-mail
info@Internationalgiftstore.nl

3. Welke gegevens verwerkt International Gift Store en voor welk doel
3.1 In het kader van uw bestelling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) achternaam, voorletter(s)
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

3.2 International Gift Store verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de bestelling,
retouren en garanties;
b) naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van factuur,
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van International Gift Store;
c) naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van bestellingen, afgenomen
diensten af te wikkelen.

4. E-mail berichtgeving:
International Gift Store gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie
over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van International Gift Store. Afmelding
voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via een bericht aan ons mailadres.

5. Bewaartermijnen:
International Gift Store verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de
garantie op de geleverde producten (max 10 jaar). Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
a) Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft International Gift Store passende technische
en organisatorische maatregelen getroffen.
b) Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt International Gift Store geen gebruik
van diensten van derden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
a) Via de e-mail van International Gift Store of anderszins schriftelijk, kan je een verzoek
indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
b) International Gift Store zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na
ontvangst hierover informeren
c) Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met International Gift Store.
d) Indien je klachten hebt over de wijze waarop International Gift Store je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen zoals beschreven in punt 5.a.

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.